VGA 6200FX 512MB DDR2

Nom: VGA 6200FX

Format: DDR2

Tamany: 512MB

Preu: 56€