T.GRmsi nx8400gs td512eh 512 mb ddr2 pc express x16

Nom: T.GRmsi nx8400gs td512eh pc express x16

Tamany: 512 MB

Format: DDR2

Preu: 35€